Peter Heuperman / secretaris FNV lokaal schrijft:

“Afgelopen maandag was ik namens Lokaal FNV Parkstad als onderdeel van de Alliantie Sociaal Verzet Kerkrade op gesprek bij Wethouder Leo Jongen (PvdA). Hij vroeg zich af waarom de FNV zich mengde in een discussie in de gemeente Kerkrade over een besparingsmaatregel van de coalitie. Deze vraag zullen als het aan ons ligt de komende tijd veel wethouders, burgemeesters en politieke partijen in de Parkstadgemeenten gaan stellen.

 

De netwerken van Lokaal FNV houden zich niet alleen bezig met werk en inkomen, hetgeen primair binnen de sectoren door de sociale partners moet worden geregeld. Nee, ook kwesties in het sociaal domein zullen door het netwerk worden opgepakt. Immers door de decentralisatie van ooit centraal uitgevoerde regelingen in het kader van de Participatiewetgeving naar de gemeenten, worden onze leden steeds vaker geconfronteerd met onaanvaardbare uitkomsten. Het netwerk, Lokaal FNV Parkstad treedt dan op als belangenbehartiger. Uiteraard bemoeien wij ons niet met de partijpolitiek en beperken ons tot de rol van aanjager, verbinder en initiatiefnemer. Daarbij sluiten wij samenwerking met politieke partijen en maatschappelijke organisaties (zoals ouderenverenigingen, etc.) niet uit. Echter, we bedrijven geen partijpolitiek. 

Zo vinden wij, dat de Kerkraadse coalitie ooit heeft uitgesproken de WTCG-gelden zeker dit jaar ongemoeid te laten. Nu gebleken is, dat zij dit niet gaan doen, zijn wij genoodzaakt om in actie te komen. 

De verdere besparingen in het sociaal domein is aan de Kerkraadse politiek voorbehouden om hierover in debat te gaan. 

Zorgwekkend vinden wij als FNV, dat in de gemeente Kerkrade kennelijk de democratische spelregels naar eigen inzicht worden geïnterpreteerd. Zo wordt wel het traject van het raadplegen van de Kerkraadse cliëntenraden gevolgd. Denk daarbij aan de WMO-raad, de Ouderenraad, etc. Echter, het traject van de raadscommissievergaderingen wordt kennelijk geschrapt. Hier wordt de Kerkraadse burger het recht ontzegd, via bijvoorbeeld inspreektijd, een mening/standpunt kenbaar te maken. Wij vragen ons hardop af of dit staatsrechtelijk allemaal wel mogelijk is. In ieder geval tast de gang van zaken het democratisch gehalte van het besluitvormingsproces binnen de gemeente Kerkrade ernstig aan.

Vandaag hebben wij in het kader van de samenwerking Alliantie Sociaal Verzet Kerkrade het gesprek met de wethouder geëvalueerd en op basis hiervan actiepunten geformuleerd. Hoe dan ook gaan wij in aanloop naar 5 november, dat is de dag waarop de Kerkraadse cliëntenraden door het college worden geraadpleegd, flyeren en pamfletten in de buurten verspreiden. Daar hoort ook een A3-affiche bij, die mensen kunnen ophangen aan een raam van hun huis, zodat voorbijgangers kunnen zien, dat men het niet eens is met het afpakken van de €. 125,00 WTCG-gelden. Men kan dit tot en met 28 november 2018 laten hangen. Ook zullen wij de burgers van Kerkrade oproepen om op 13 november 2018, om 13.13 uur aanwezig te zijn op de grote markt voor het oude Gemeentehuis en samen met ons uiting te geven aan de afkeuring van het gevoerde beleid.

Dus woon je in Kerkrade kom dan op dinsdag, 13 november 2018, om 13.13 uur naar het oude gemeentehuis op de Markt. We gaan er een mooie actiedag van maken. Actievoeren heeft altijd zin, niets doen en klagen niet.”