GroenLinks maakt deel uit van de coalitie in de Heerlense gemeenteraad. Die coalitie heeft het programma voor de gemeentepolitiek voor de komende jaren vastgesteld. Ewout Tijdeman heeft zijn eerste begrotingsbehandeling meegemaakt. Hij constateerde, dat sommige afspraken onvoldoende in de begroting terugkwamen. Hij heeft daarover zijn standpunt duidelijk gemaakt. Zie de dokumenten hieronder.

Ewout:

"Na twee intensieve dagen Algemene Beschouwingen kan ik niet meer dan tevreden omkijken naar de behaalde resultaten. Behaalde resultaten voor de Heerlenaar, de stad Heerlen en GroenLinks. Want we hebben met onze inbreng en het indienen van twee amendementen en één motie, bereikt dat afspraken rondom duurzaamheid ook echt uitgevoerd dienen te gaan worden. Daar heb ik hard voor moeten vechten, meerderheid en draagvlak moeten zoeken in oppositie én in coalitie en uiteindelijk werd één amendement omgeschreven naar een dwingende motie, met dezelfde strekking en een harde toezegging van het college dat ze het zouden gaan uitvoeren en hardop uitgesproken door collegevoorzitter burgemeester Roemer. (Unaniem aangenomen door de raad, na hoofdelijke stemming)
En een amendement over het invoeren van een klimaatmonitor en een klimaatbegroting, unaniem aangenomen door de raad. Dat heeft er ook toe geleid dat we als coalitiepartij zijn ingestemd met het Meerjarig Bestuurlijk Programma 2019-2022 en de begroting voor 2019.
Ik heb hiervoor in eerste en tweede termijn een betoog gehouden op respectievelijk 7 en 8 november jongstleden. Deze bijdragen voeg ik als bijlage toe, evenals het amendement en de motie."