Sigrano haalt teveel zilverzand weg onder het grondwaterpeil. Daardoor dreigt verdroging van de Brunssummerheide. Dat baart grote zorgen. Diverse mensen, organisaties en partijen - waaronder GroenLinks -hebben met elkaar overlegd over deze problematiek.

De directe aanleiding voor dit overleg is een recent artikel van GroenLinks ( van de hand van Max Pool) in het Parkstad Nieuws.

Er word nu een grote aktie voorbereid samen met GroenLinks-Heerlen en de SP-Heerlen.

Als eerste stap zal geprobeerd worden om de aandacht van de College's van Landgraaf, Heerlen en Brunssum op dit probleem te vestigen en hen op een lijn te krijgen.

Met de de provincie Limburg, die als vergunningverlenende instantie een ontwerp vergunning heeft verleent aan Sigrano om de Brunssummerheide verder af te graven,
zal binnenkort worden gepraat over nog onbeantwoorde vragen. Daarbij komt zeker aan de orde waarom het gevraagde advies van TNO, niet is afgewacht.

Ook zal contact worden opgenomen met het het EU-directoraat dat hierover gaat.

Omtrent de voortgang van deze akties wordt tzt nader bericht.