In de commissie vergadering van de afgelopen week heeft GroenLinks Heerlen zich positief maar ook kritisch uit gelaten over de Sigrano groeve.

GroenLinks Heerlen is benieuwd naar de resultaten van de lopende MER-procedure inzake de Sigrano groeve en stelt vast dat het college stuk op punten, een tegenstrijdige indruk maakt. Enerzijds wordt een planontwikkeling nagestreefd waarbij recreatie een belangrijk item is en anderzijds wil men het gebied alleen voor Parkstadbewoners toegankelijk maken. Hoe men dit wil bereiken is onduidelijk? Exclusieve woningbouw wordt gepland en daarmee worden specifieke doelgroepen naar de regio gehaald, Dat is prima vindt de GL fractie.

Het is ook onduidelijk of er  tot 2025 of tot 2020 met zilverzandwinning wordt doorgegaan?

Het Sigrano plan van het college is aan allerlei instanties voorgelegd zoals de Stichting Natuurmonumenten, Beaujean en de provincie Limburg.

De GroenLinks fracie heeft in de commissie gezegd benieuwd te zijn naar de reactie van de belangengroeperingen Behoud Brunssummerheide en Behoud Mijnsteenberg


Wethouder Smeets (PvdA) antwoordde dat de MER-procedure over het mogelijk afgraven van de mijnsteenberg gaat en dat het medio 2010 verwacht wordt. Het college is van plan de kleinschalige recreatie wordt door de infrastructuur, de parkeerplaatsen en het soort voorzieningen te bepalen. 

Verder zegt Smeets dat het belangrijk is dat kwaliteit aan de woningvoorraad toegevoegd wordt. Dit zijn bijzondere woningen die nog niet in Heerlen aanwezig zijn en het zullen woningen voor verschillende inkomenscategorieën zijn.

 

GroenLinks raadslid Rahnama'i antwoordde dat hij eigenlijk tamelijk positief over het plan staat maar zal kritische vragen blijven stellen. Tot 2020 zullen we mekaar nog vaak spreken aldus GroenLinks. Ook vind de fractie dat dat men geen toeristen weg kan houden met het simpelweg beperken van parkeermogelijkheden. Bijzondere woonvormen zijn vrjiwel altijd duur. GL is hier niet principieel tegen en vindt dat er concessies moeten worden gedaan. Het college moet het echter niet willen verbloemen. Verder is de fractie sceptisch over de  verhouding met natuurbad De Zeekoelen? De exploitatie daar is moeilijk. Maakt het zandgroevegebied een kans?