De agenda betreft onderstaande onderwerpen:

1. Opening en welkom door de voorzitter Ali Daliry.

2. Algemene mededelingen en ingekomen stukken.

3. Vaststelling agenda.

4. Korte terugblik voorbereidingen gemeenteraadsverkiezingen door het bestuur (vaststellen profielschets kandidaten PsL, benoeming kandidatencommissie PsL, benoeming programmacommissie en campagnecommissie voor Heerlen, plus het voorbereiden van een lijsttrekkersreferendum in Heerlen).

5. Voorstel tot deelname van GroenLinks aan de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 in Heerlen (conceptbesluit is bijgevoegd).

6. Voorstel tot het houden van een lijsttrekkersreferendum in Heerlen (het conceptbesluit is bijgevoegd).

7. Presentatie van het advies van de kandidatencommissie over de kandidaat-lijsttrekkers.

8. Vragen stellen aan de kandidaat-lijsttrekkers.

9. Opiniërende discussie naar de voorkeur of GroenLinks zelfstandig aan de gemeenteraadsverkiezingen wil deelnemen of dat er mogelijkerwijze met een gezamenlijke lijst met de Partij van de Arbeid wordt deelgenomen. Als dat laatste het geval is, dan zal het bestuur daar zich met de Partij van de Arbeid over oriënteren.

10. Rondvraag

11. Sluiting (beoogd om 21:30 uur)

 

Hieronder staan de stukken voor de Lokale Ledenvergadering:

Uitnodiging en agenda

Deelname verkiezingen

Lijsttrekkersreferendum