Overpeinzingen van Harrie Winteraeken

Als langjarig fractie-voorzitter geeft Harrie Winteraeken commentaar op een reeks campagne-events.
Lees verder

Het sociale gezicht van Leefbaar Heerlen

Bijna paginagroot afficheren zich drie kandidaten van Leefbaar Heerlen met hun sociale gezicht. Nico Hamstra, Lia van der Heijden en Willem van de Berg. En dat doen ze goed. Het zijn mensen die, ieder een beetje met hun eigen gebruiksaanwijzing, maar daar is niets mis mee, klaar staan voor groepen in de samenleving die het niet gemakkelijk of breed hebben. Armoedebestrijding en minimabeleid zijn hun centrale thema. Het is ook goed dat Leefbaar Heerlen hun de ruimte geeft om de noden van deze doelgroepen voor het voetlicht te brengen.

Maar wat doen deze mensen bij Leefbaar Heerlen? Ik dacht dat een kandidaat voor een partij de politiek van die partij toch wel een beetje zou volgen. De partij van Rein Hummel cs. heeft zich de afgelopen periode namelijk amper als een sociale partij laten zien. Toen LH nog oppositiepartij was, was het al moeilijk om ze voor minimamoties mee te krijgen. Ik kan me niet herinneren dat ze zelf met moties of voorstellen kwamen voor een beter minimabeleid. Ook welzijnsinstellingen zoals Tracee kregen bij eerder bezuinigingsronden geen steun van Leefbaar Heerlen. Rein Hummel is altijd al een trouwe volgeling van CDA wethouder Frans Hol geweest.Maar het laatste ¾ jaar is er met Leefbaar Heerlen als coalitiepartij al helemaal geen land meer te bezeilen. Alle voorstellen voor een beter minimabeleid van GroenLinks, PvdA en SP wezen ze stelselmatig af. Het bleef bij Leefbaar Heerlen en hun coalitiegenoten bij een afzwakken van de desastreuze voorstellen van het door hun gesteunde college van B&W. Daarbij vond de coalitie (onder leiding van Rein Hummel?) afgelopen september de dekking door nog een € 600.000 meer te bezuinigen op bijstandsuitkeringen voor bepaalde groepen en het minimabeleid, dan dat het college voorstelde! Zijn “onze drie onbezoldigde belangenbehartigers van de grote Heerlense onderklasse” daar ook tevreden mee?

Ga nu niet zeggen dat het vanaf nu allemaal beter gaat met minimabeleid van Leefbaar Heerlen. Nico Hamstra was 4 jaar geleden ook al kandidaat voor Leefbaar Heerlen. Zijn invloed is de afgelopen vier jaar in ieder geval niet merkbaar geweest bij de fractie van Leefbaar Heerlen.Ik vind dan ook dat zij zich een beetje laten misbruiken door Rein Hummel cs. Ze zijn voor Leefbaar Heerlen waarschijnlijk niet meer dan camouflage. Maar Leefbaar Heerlen wil wel vaker de schijn hoog houden en het werkelijke politieke (stem)gedrag verdoezelen. Het zou me wat waard zijn als de kiezer dat eens zou doorzien

CDA blikt terug op de afgelopen jaren

Natuurlijk laat een partij zich bij de verkiezingen van zijn beste kant zien. En een coalitiepartij kan daarbij natuurlijk ook bogen op wat een college allemaal wel gedaan heeft. Maar vaak wordt het beleid waar de gehele raad achter staat min of meer “toegeëigend”. Het CDA geeft in haar folder nog eerlijk aan dat ze het niet alleen gedaan hebben.

Een punt dat ze zich toerekenen, mogen ze wat mij betreft ook houden: “een CDA-motie heeft ertoe geleid, dat een meevaller van € 280.000 wordt aangewend om de bezuinigingen op de bijzondere bijstand ongedaan te maken” De motie haalde een raadsmeerderheid. Maar het is een klassiek voorbeeld hoe van de nood een deugd wordt gemaakt.De voorstellen voor de bezuinigingen op de (bijzondere) bijstand kwamen uit de koker van CDA wethouder Frans Hol. Hij heeft een dik half jaar geleden met zijn bezuinigingsvoorstellen de Heerlense politiek en samenleving behoorlijk op stelten gezet. Nu kan men redeneren dat dan iedere verbetering winst is, maar het is in feite slechts minder verlies. Moties en voorstellen van SP, PvdA en GroenLinks werden afgelopen september stelselmatig afgewezen. Dit terwijl deze voorstellen veel gunstiger waren voor minimabeleid en maatschappelijke instellingen. En onze voorstellen waren voorzien van een betere dekking! CDA, Stadspartij-, Leefbaar en Ouderenpartij Heerlen gaven aan dat er nog € 600.000 extra moest worden bezuinigd op de bijstandsuitkeringen. Daarnaast lieten ze het college zitten met een uitstelbeslissing voor de bezuinigingen op de welzijnsinstellingen van één miljoen tekort.

Maar terug naar de € 280.000. Dat is een extraatje van de rijksoverheid. Het komt voort uit de discussie dit najaar om de mensen met een minimuminkomen extra te compenseren voor de hogere energiekosten. GroenLinks heeft in Heerlen viermaal geprobeerd om geld vrij te krijgen voor een dergelijke compensatie, drie keer met een motie en eenmaal met het stellen van “richtinggevende vragen”. Dat werd door het college en een grote meerderheid van de gemeenteraad afgewezen.Nu wordt dat het geld dat volgens GroenLinks eigenlijk verdeeld zou moeten worden over alle minima, gebruikt om voor één jaar een andere nood te lenigen. Dat is voor de minima duidelijk een sigaar uit eigen doos. Als het aan GroenLinks gelegen had, dan waren die betreffende bezuinigingen op de bijzondere bijstand al lang structureel van de baan geweest. De gemeenteraad had daar zeker de mogelijkheid toe, maar dan moet men wel politiek willen. Nu in de verkiezingscampagne laat men het net zo lijken of men een positief besluit heeft genomen. Maar wie nu het verhaal er achter kent, weet dat het CDA en de rest van de coalitie er amper een eigen bijdrage aan heeft verleend.

Amper verhoging van de gemeentelijke belastingen?

Er zijn partijen, de Stadspartij Heerlen bij monde van Driek Portiek voorop, die beweren dat ze de lasten voor de burgers goed in de hand hebben weten te houden: “Het is prima gelukt om de stijging van de gemeentelijke lasten te voorkomen, buiten de normale prijscompensatie”. Als men de jaarlijkse verhoging van de Onroerende Zaak Belasting (OZB) bedoelt, dan is dat inderdaad met wat kunst en vliegwerk gelukt.

Maar de coalitiepartners plus de PvdA en VVD hebben wel de rioolheffing en de afvalstoffenheffing behoorlijk en onnodig laten stijgen. Toen GroenLinks nog coalitiepartij was (1994 – 2002) zijn de rioolheffing en de afvalstoffenheffing minder sterk gestegen dan de betreffende uitgaven. In totaal werden beide heffingen met elk ƒ 1 miljoen aangevuld uit de OZB. Dit was vooral een maatregel geboren uit solidariteit. De OZB wordt betaald naar de waarde van de woning. Dit is dus een min of meer inkomensafhankelijke belasting. De afvalstoffenheffing en rioolheffing moet iedereen evenveel betalen (mensen met een minimuminkomen hebben kwijtschelding van alledrie deze gemeentelijke heffingen).

In enkele jaren tijd is deze overheveling door de bovengenoemde partijen ongedaan gemaakt. Als wat meer met de afvalstoffenheffing en de rioolheffing wordt geïnd, minder via de OZB op de burgers zou worden verhaald, dan was de totaalbalans nog in evenwicht. Maar dat gebeurde niet. Door de afvalstoffenheffing en de rioolheffing te verhogen, kwam er meer geld beschikbaar vanuit de OZB. Dat kwam ten goede aan de begroting van Heerlen. Maar het was wel een indirecte belastingverhoging. Dit stukje zou echte te lang worden als ook opgesomd zou worden wat GroenLinks allemaal gedaan heeft om het teniet doen van deze overheveling te voorkomen.

GroenLinks mag zich (ik denk als enige fractie in de raad) echter ook beroepen op twee wapenfeiten over de gemeentebelastingen die wel gunstig voor de Heerlense burger uitpakten.Bij de begroting voor 2005 stelde het college van B&W voor om de rioolrechten in verhouding fors te verhogen (eigenaren 4,2 % en gebruikers 7,7 %). Dit was voor GroenLinks aanleiding om een motie in te dienen die vroeg om een verhoging van elk 1,5 %. De motie werd sympathiek gevonden door de gehele raad en dus moest wethouder Thei Vrolings door de bocht. Hij bood een verhoging van 2,5 %. GroenLinks vond dit een aanvaardbaar compromis en heeft toen de motie hieraan aangepast (de motie moest tenslotte toch een meerderheid halen). Maar deze deels fors lagere verhoging van de rioolheffing mag GroenLinks zich politiek toerekenen.

Begin vorig jaar is het GroenLinks, na aanvankelijk forse tegenstand vanuit delen van de gemeenteraad en zeker ook van CDA wethouder Frans Hol, gelukt om een belastingombuiging door de gemeenteraad geaccepteerd te krijgen. Het college wilde dat het bedrijfsgebouwd meer zou profiteren van de hertaxatie voor de OZB dan de eigenaren en gebruikers van woningen. Deze door GroenLinks voorgestelde ombuiging betekende een structurele verlaging van de OZB voor woningen van zo’n dik 2,5 %. Dat is meer dan de jaarlijkse inflatie. Voor een gemiddelde woning al gauw € 10 per jaar. Vanuit de gemeenteraad is zo’n ombuiging bij mijn weten nog niemand eerder gelukt. Een politiek succes, waarvoor overigens ook een grote vasthoudendheid en veel weerstandsvermogen noodzakelijk waren.

 

Rein Hummel claimt onterecht “hoogtepunten”

In het interview dat alle fractievoorzitters hebben gehad met de Trompetter kon men aangeven wat de hoogtepunten waren uit de afgelopen periode en hoe zijn partij de politiek dichter bij de burger heeft gekregen. Rein Hummel (is Leefbaar Heerlen) claimt daarbij bij beide vragen onterecht de rekenkamerfunctie. Ik kan mij niet herinneren dat Leefbaar Heerlen bij het opbouwen van de rekenkamerfunctie een constructieve rol heeft gespeeld.

De rekenkamerfunctie (dat is een afgeleide van de rekenkamer) zal gevraagd en ongevraagd onderzoek doen naar het functioneren van de gemeente. Het is een van de verworvenheden van het dualisme. De rekenkamerfunctie zal de gemeenteraad gaan ondersteunen in zijn controlerende taak. Ze richt zich vooral op de vragen of gemeentelijk geld doelmatig wordt uitgegeven (is het er voor bedoeld?) en of het doeltreffend is besteed (is bereikt van men zich tot doel heeft gesteld?).

De rekenkamerfunctie is voorbereid door een commissie van raadsleden uit de verschillende gemeenten van Parkstad Limburg. Ik heb als voorzitter van de rekeningcommissie (controleert i.s.m. de accountant de rechtmatigheid van uitgaven, ofwel mocht het geld conform de begroting worden uitgegeven?) namens Heerlen aan deze voorbereidingsgroep deelgenomen.Het voorstel van deze commissie is onder andere door de gemeenteraad van Heerlen in november 2004 overgenomen. De rekenkamerfunctie zal gaan bestaan uit drie raadsleden en drie onafhankelijke leden, onder leiding van een onafhankelijk voorzitter. Uit efficiëntieoverwegingen wordt de ambtelijke ondersteuning, de onderzoekers, gebundeld via Parkstad Limburg.

Enkele maanden geleden rapporteerde ik over de voortgang van de rekenkamerfunctie. Rein Hummel begon een gloedvol betoog over de functie van de rekenkamer. Daarnaast vroeg hij om meer betrokkenheid bij de samenstelling van de rekenkamerfunctie. Toen hij dacht dat hij niet serieus genomen werd, werd hij ook nog boos. Vooral boos op zichzelf? Hij verliet zonder het antwoord af te wachten de vergadering. Zijn betoog was namelijk mosterd na de maaltijd. Hoe de rekenkamerfunctie werd ingericht, had de gemeenteraad al een jaar eerder besloten. En mijn terugkoppeling was net bedoeld om de gemeenteraad er beter bij te betrekken. En de onafhankelijke leden waren nog niet benoemd. En als je werkelijk onafhankelijke leden wil, dan moet je ze ook niet een politieke benoeming geven. Dat was kort en bondig de bijdrage van Rein Hummel aan het ontstaan van de rekenkamerfunctie.

Wat Rein Hummel vergeet bij zijn “hoogtepunten” is dat hij ook de gemeenteraad heeft voorgesteld om een referendum te houden bij de verkiezing van de nieuwe burgemeester. Met veel bravoure heeft hij in juli 2003 het initiatief genomen. In september 2003 kwam het feitelijke voorstel aan de orde. En wie voerde toen de tegenstanders aan? Rein Hummel. En de belangrijkste reden wel erg “burger- en politiek – onterend”: De verordening voor het burgemeestersreferendum had volgens Rein Hummel primair tot doel dat de burger niet zelf om een referendum zou hebben gevraagd via de algemene referendumverordening. Een partij die om een referendumverordening vraagt om een referendum te voorkomen kan eigenlijk niet serieus genomen worden. Zeker niet als die zelfde partij eerst zelf een referendum wilde organiseren over Stadspark Oranje Nassau.

Tactische aanpak GroenLinks en SP verschilt sterk

GroenLinks, PvdA en SP zijn partijen die in het politieke krachtenveld relatief dicht bij elkaar staan. Veel mensen twijfelen dan ook bij de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen tussen deze drie politieke partijen. Dit stukje gaat vooral over de verschillen in tactische aanpak tussen GroenLinks en de SP. Beide partijen zijn over het algemeen actiever en uitgesprokener dan de PvdA, die in de Heerlense raad regelmatig een weinig inspirerende indruk maakt.

Om de verschillen duidelijk te maken, dient de benadering van de voorstellen voor een nieuwe collectieve ziektekostenverzekering voor minima als sprekend voorbeeld. Na lang dralen heeft het college van B&W hier onlangs voorstellen voor gedaan. Omdat het bijna verkiezingstijd is, wilde het college het succes vooral toeschuiven naar de coalitiepartijen. Ik denk dat toen de voorstellen toch haalbaar bleken, het college waarschijnlijk via een omwegje de coalitiepartijen heeft aangespoord om er per brief nogmaals op aan te dringen dat er een collectieve ziektekosten verzekering moest komen. Het college kon de “eer” blijkbaar niet gunnen aan de gehele raad, die zich met een algemeen aanvaarde motie al eerder uitsprak voor een collectieve ziektekostenverzekering.

De reacties van SP en GroenLinks op deze voorstellen verschilden sterk. Ik verwijs hiervoor naar de beide brieven die deze fracties hebben geschreven (zie hieronder). De SP heeft een voor hun kenmerkende doorwrochte brief geschreven. Hun kritiek richt zich vooral op het doorlopen proces. Daarbij is hun pen behoorlijk in azijn gedoopt. Even kenmerkend is de zware kritiek op wethouder Frans Hol. Deze kritiek werd nogmaals versterkt tijdens de raadsvergadering van 7 februari jl. De SP diende een motie van afkeuring in over het door wethouder Hol gevoerde beleid. Op zich was de kritiek op het gevoerde beleid terecht. Maar naar mijn mening was de motie van afkeuring mosterd na de maaltijd. Daarnaast is een motie van afkeuring een zwaar politiek instrument. Het aannemen van zo’n motie door de gemeenteraad leidt niet zelden ook tot het vertrek van de wethouder. Een dergelijk politiek signaal is wat mij betreft te laat en je mag ook niet verwachten dat deze motie enige steun krijgt van de college dragende partijen. Het was overigens ook al de vierde of vijfde motie van afkeuring van de SP in korte tijd. Zo wordt het instrument vrij bot. De betreffende motie kreeg alleen de steun van de SP.

GroenLinks kiest voor een inhoudelijke benadering. Per brief (zie hieronder) vragen we of de regeling ook kan worden vergezeld van een tegemoetkoming in de kosten. Veel werknemers van de overheid krijgen deze, ook de (Heerlense) gemeenteambtenaren. Heerlen is ook tenminste verantwoordelijk voor haar uitkeringsgerechtigden.Daarbij stappen we er in deze brief overeen dat het college dit zoals ze aangeeft blijkbaar wel doet op basis van een dringend verzoek van de coalitie en niet op basis van een raadsbreed gedragen motie. Op dit moment is ons de inhoud belangrijker dan het politieke gekrakeel.

Maar ook over het algemeen hanteert GroenLinks deze benadering. Je moet je namelijk afvragen of de manier waarop de SP zijn kritiek spuit, tactisch wel zo verstandig is. In de raad zitten weinig gelijkgestemden en toch moet je samen voorstellen goedkeuren. Mijns inziens is het niet wijs om eerst een college(lid) alle hoeken van de kamer te laten zien, en vervolgens vriendelijk te vragen het met je voorstel eens te zijn.Dat geldt ook voor de toekomstige samenwerking in een nieuw college? De verhoudingen tussen de SP en de huidige college / de huidige coalitie zijn danig verstoord. Zo ernstig zelfs dat je ervoor moet vrezen dat als er na de verkiezingen een nieuwe coalitie op basis van een raadsmeerderheid wordt gevormd, de SP wel wordt uitgenodigd. Ze zullen weliswaar alle gelijk van de wereld hebben, maar ze zetten zich wel gedeeltelijk buiten spel. En zo bereikt GroenLinks wellicht meer voor zijn kiezers dan de SP?

***************************************************************************

Brief GroenLinks:

Ten Esschen / Heerlen, 2 februari 2006

Aan de voorzitter van de gemeenteraad van Heerlen,De heer A.M.G. Gresel

p/a de griffier van de gemeenteraad,de heer J. Martens j.h.m.martens@heerlen.nl

Betreft: collectieve ziektekostenverzekering minima

Kader: vragen aan het college van burgemeester en wethouders van Heerlen conform artikel 35 reglement van orde van de gemeenteraad

Geachte heer Gresel,

Bij dezen wens ik namens de gemeenteraadsfractie van GroenLinks over de per brief van 31 januari jl. aangekondigde collectieve ziektekostenverzekering voor minima schriftelijke vragen te stellen aan het college van burgemeester en wethouders conform artikel 35 van het reglement van orde van de gemeenteraad. Ik verzoek u daarbij om het college van B&W zo spoedig mogelijk van deze vragen in kennis te stellen, zodat dit een tijdige beantwoording van deze vragen bevordert.

Onze fractie heeft met instemming kennis genomen van het voorstel van het college om alsnog een collectieve ziektekostenverzekering af te sluiten voor de minima in Heerlen. Ik stap er dan ook overeen dat het college dit zoals ze aangeeft blijkbaar wel doet op basis van een dringend verzoek van de coalitie en niet op basis van een raadsbreed gedragen motie (7 december 2005).

Het voornemen geeft mij nu aanleiding voor het stellen van twee aanvullende vragen:

1. Het college geeft aan dat de collectieve ziektekostenverzekering wordt afgesloten voor minima in Heerlen. Ik neem aan dat dit aanbod geldt voor alle minima inclusief een aanbod voor een aanvullende ziektekostenverzekering?

2. In nogal wat CAO’s, inclusief die van het gemeentelijke personeel, is tevens een extra tegemoetkoming afgesproken voor de aanvullende ziektekostenverzekering. Is het niet gepast om deze tegemoetkoming ook te geven aan de overige mensen die van hun uitkering / inkomen afhankelijk zijn van de gemeente? Wilt u bevorderen dat de mensen die gebruik maken van de door de gemeente aangeboden collectieve ziektekostenverzekering ook in aanmerking komen voor een vergelijkbare tegemoetkoming?

Voor de goede orde deel ik u nog mede dat ik een afschrift van deze vragen naar de media heb gezonden. Ik dank u bij voorbaat voor uw aandacht en medewerking.

Met vriendelijke groeten,namens de fractie van GroenLinks in de gemeenteraad van Heerlen,

Harrie Winteraeken

***************************************************************************

Brief SP:

De Raad van de gemeente HeerlenHet College van Burgemeester en Wethouders van Heerlen

Heerlen, 2 februari 2006

Geachte dames en heren,

Namens de SP-fractie laat ik u weten dat wij blij zijn dat wethouder Hol inmiddels uit zijn ivoren toren komt en – zij het met frisse tegenzin - werk wil maken van een collectieve ziektekostenverzekering voor mensen met lage inkomens in Heerlen. Beter laat dan nooit!

Daarnaast zijn wij het meer dan beu dat wethouder Hol steeds weer met een beschuldigende vinger wijst naar de Raad van Heerlen en roept dat de Raad maar eerder en duidelijker had moeten vragen. Wethouder Hol moet onderhand eens ophouden de waarheid geweld aan te doen.

De feiten:

1. De discussie om een collectieve ziektekostenverzekering aan te bieden loopt inmiddels al heel wat jaren. Aanvankelijk ging dit over een collectieve aanvullende ziektekostenverzekering. In de periode dat we het ziekenfonds nog hadden lag daar met name het probleem. Vanaf mei 2004 is hier besluitvorming over.

2. Langzamerhand werd steeds meer bekend hoe het nieuwe zorgstelsel er vanaf 2006 uit zou komen te zien en welke risico’s er zijn voor mensen met lage inkomens. Bij de behandeling van een - door de SP ingediend - amendement hierover op 1 februari 2005 beloofde wethouder Scholtissen reeds dat er i.v.m. de invoering per 1 januari 2006, tijdig bekeken zou worden wat te doen. De discussie hierover is sindsdien steeds doorgegaan.

3. Overzicht

- Mei 2004: raads- en collegebesluit om in principe vanaf 2005 over te gaan tot een collectieve aanvullende ziektekostenverzekering.

- Najaar 2004: het college stelt voor om geen aanvullende ziektekostenverzekering te regelen. Diverse malen is hierover fors gedebatteerd  in de commissie SIG.

- Najaar 2004: ook de Seniorenraad bepleit een collectieve aanvullende ziektekostenverzekering voor mensen met een laag inkomen.

- Raad 1 februari 2005: vaststelling van het bijstandsbeleid. Er ligt een collegevoorstel om geen collectieve aanvullende ziektekostenverzekering aan te bieden. De SP dient een amendement in om dit wel te doen. Dit amendement wordt door het College ontraden. Wethouder Scholtissen belooft wel om binnen enkele maanden de invoering van een collectieve ziektekostenverzekering met ingang van 2006 uit te werken en aan raad voor te leggen. Het SP-amendement krijgt alleen steun van GL

- Raad oktober 2005 De Ouderenpartij Heerlen dient een motie in voor een aanvullende  collectieve ziektekostenverzekering en trekt deze meteen weer in. De SP dient die motie vervolgens in. Helaas wordt deze, na een negatief advies door wethouder Hol namens het College, door ruime meerderheid verworpen.

- Commissie SIG november 2005. Er ligt eindelijk een collegevoorstel. Helaas houdt dit in dat Heerlen niet komt met een collectieve ziektekostenverzekering. Halverwege de behandeling trekt wethouder Hol dit voorstel in. Wethouder Hol belooft om terug te komen met een nieuw voorstel. Het blijft stil.

- Raad december 2005: De SP dient motie in om alsnog per omgaande de mogelijkheden voor een collectieve ziektekostenverzekering te onderzoeken. Deze motie wordt met kracht ontraden door wethouder Hol. Desondanks wordt de motie door de hele raad aangenomen.

- Commissie SIG 17 januari 2006. De heer Hol lapt de – unaniem - door de gemeenteraad aangenomen motie aan zijn laars .In plaats daarvan komt hij met een briefje dat hij dit samen met de Tripool- gemeenten wil bekijken, maar dat het dit jaar zeker niet meer lukt.

Naast de discussies in de Raad zijn er ook diverse pleidooien voor een (aanvullende) collectieve ziektekostenverzekering geweest van in ieder geval de Seniorenraad en de Cliëntenraad voor Bijstandsgerechtigden.

Als verantwoordelijk wethouder voor sociale zaken zou de heer Hol zijn uiterste best moeten doen om de omstandigheden voor al die mensen in onze stad die op de armoedegrens leven, waar mogelijk, te verbeteren. In plaats daarvan toont hij zich harteloos en onverschillig.

Naast een gebrek aan initiatief om te bezien wat de gemeente voor deze mensen kan betekenen heeft wethouder Hol ook lak aan de wensen van de gemeenteraad. Zelfs een raadsbrede motie op dit gebied legt hij arrogant naast zich neer.

Namens de SP-fractie spreek ik mijn ongenoegen uit over:1. Het gebrek aan initiatief van de zijde van het College/wethouder Hol om – met de middelen die de gemeente heeft – serieus iets te doen aan het armoedeprobleem in onze stad.2. De arrogante opstelling van wethouder Hol die de opvattingen en wensen van de Raad omtrent een collectieve ziektekostenverzekering naast zich neerlegt en dan ook nog de Raad de schuld wenst te geven van zijn eigen tekortschieten.

Wij zullen aanstaande dinsdag over dit onderwerp een uitspraak vragen van de raad. Namens de SP-fractie,met vriendelijke groetRiet de Wit