Mag ik mij even aan u voorstellen?

Mijn naam is Fadhel Al Hassouni, ik ben geboren in Al Basrah Irak in 1953. Mijn stad Al Basrah wordt omringd door belangrijke olievelden en is mede daardoor van grote strategische betekenis. Behalve door haar olie-industrie is Basrah van belang als grootse havenstad van Irak. Van oudsher staat de omgeving van Basra ook bekend om haar productie van graan en veelgeprezen dadels. Ik ben opgegroeid in het centrum van mijn fijne thuis Al Basrah, waar mijn interesse in talen, kunst, onderwijs en werk werden aangewakkerd. Ik heb veel geluk gehad dat ik verschillende beroepen hebben kunnen uitvoeren.

Ik ben opgegroeid in een familie van leraren. Ik ben vader van drie kinderen: twee zonen en een dochter. Ik woon in de wijk Heerlerbaan. Ik heb mijn diploma behaald aan de universiteit in Irak in 1975. Ik heb een Bachelor in Chemistry. In Irak werkte ik als Chemische ingenieur bij vakopleidingcentrum voor Chemische, Petrochemische en Mechanische Industrieën en Mineralen In Al Basrah. Ook werkte ik als Leraar Natuurkunde en Scheikunde buiten Irak voor 12 jaar in Noord-Afrika. In 1994 ben ik naar Nederland gevlucht.

Vanaf 1996 tot op heden heb ik verschillende werkervaring opgedaan bij onder andere, Stichting Vluchtelingen Werk Heerlen, e-LinQ bedrijf, Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) en diverse Onderwijsinstellingen. Verder ben ik voorzitter geweest van de ondernemingsraad bij de stichting WOZL (WIWers). Ik ben eveneens actief als voorzitter (vrijwillig) bij de stichting Iraakse Cultuur en Maatschappij Parkstad (ICMP).

Ik werkte met verschillende maatschappelijke instellingen, die met integratie bezig zijn. Ik heb veel ervaring door mijn werk als maatschappelijke begeleider bij de Stichting Vluchtelingenwerk zuid Limburg met Allochtone ouders, vluchtelingen en hun families. Ook heb ik via mijn vrijwilligerswerk in de stichting ICMP positieve ervaringen met allochtone kinderen die bij mij Arabische lessen volgen.

Na mijn pensioen ben ik blijven werken als klanten begeleider / adviseur van statushouders, en vluchtelingen gebleven. Ik heb drie spreekuren bij mijn kantoor op Kruisstraat 103 te Heerlen. Ook ben ik vrijwilliger budgetcoach bij stichting Hulp Maatje te Alcander in Heerlen.

Ik ben een energiek, hardwerkend en nauwkeurig persoon, en ik kan ook onder druk goed presteren. Ik ben in staat om beslissingen te nemen en heb verantwoordelijkheidsgevoel. Ik houd van werken in teamverband, maar kan ook zelfstandig en zonder toezicht werken. Ik spreek meer dan twee talen, bijvoorbeeld Nederlands, Engels en Arabisch. Mijn hobby’s zijn lezen, computeren, wandelen, communicatie en sport.

Er zijn steeds meer allochtonen met een universitair diploma en bedrijven staan te springen om multicultureel talent. Geen probleem, zou je denken, maar de praktijk blijkt weerbarstiger.

Nog steeds werken veel jonge hoogopgeleide allochtonen tot eigen frustratie en teleurstelling onder hun niveau en hebben ze vaker moeite met het vinden van een passende stage. Veel migranten vinden vanzelf hun weg, voor anderen is het lastiger en ligt sociaal en maatschappelijk isolement op de loer. Dat laatste kan leiden tot allerlei elkaar versterkende problemen zoals (ernstige) problemen in het gezin, vroegtijdig schoolverlaten zonder diploma, werkloosheid en uitkeringsafhankelijkheid, (jeugd)criminaliteit, enzovoort. We moeten er dus voor zorgen dat het zover niet komt.

Op 2020 ben ik genoemd als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Als kandidaat bij de gemeenteraadsverkiezingen voor GroenLinks wil ik mij inzetten voor het bevorderen van de multiculturele samenleving in onze stad. Verder wil ik mij inzetten voor inwoners van Heerlen die door hun armoedesituatie in een sociaal isolement dreigen te geraken en daardoor vereenzamen. Ik ben trost op mijn stad Heerlen en ook mijn Nederlandse nationaliteit.

Mijn ambities:

 • Bij integratie en inburgering moet voldoende rekening worden gehouden – binnen zekere grenzen – met de individuele achtergrond, vaardigheden en competenties van migranten.
 • GroenLinks kiest voor een gemeentelijk armoedebeleid dat activerend is voor wie nog kan werken toereikend is voor wie dat niet meer kan en dat ook op langere termijn houdbaar is;
 • Maatschappelijke participatie van kinderen in gezinnen met een minimuminkomen wordt door de gemeente financieel ondersteund;
 • Regionale samenwerking met overheden, onderwijs en bedrijfsleven in “Parkstad Limburg” verder uitbouwen en verstevigen;
 • In het aanbestedingsbeleid rekening houden met lokale/regionale werkgelegenheid en de positie van zwakkeren op de arbeidsmarkt.
 • Integrale veiligheid blijft hoog op de politieke agenda: instellingen, burgers, politie en justitie worden op hun verantwoordelijkheid aangesproken;
 • Effectieve aanpak overlast als gevolg van gebruik (soft en hard) drugs;
 • Wijk en buurtgerichte aanpak overlast;
 • Sport, meer bewegen is essentieel voor een goede gezondheid. Ook heeft sport een belangrijke maatschappelijke en sociale functie voor individuen en de gemeenschap als geheel.
 • Instandhouding en uitbreiding aanbod onderwijsvoorzieningen, mede in aansluiting op het arbeidsmarktbeleid;
 • Goed accommodatiebeleid voor onderwijs, kinder - en peuteropvang (brede scholen voor                    zowel Basis Onderwijs als Voortgezet Onderwijs)
 • Handhaving leerplicht als onderdeel integraal jeugd -en jongerenbeleid;
 • Opleidingen op met name Middelbaar Beroeps Onderwijsniveau op het terrein van Arbeid,                 
 • Zorg en Welzijn stimuleren
 • Behoud goed en betaalbaar openbaar vervoer binnen Heerlen en de regio;
 • Veiligheid bij de scholen;
 • Goede bereikbaarheid voor senioren van winkelvoorzieningen in de stadsdelen
 • GroenLinks Heerlen pleit voor een integraal bestemmingsplan buitengebied met een evenwichtige balans tussen landbouw en natuur;